Правознавство перевод на русский

правознавство — а, с. Сукупність наук про право; юриспруденція … Український тлумачний словник

правознавство — [пра/возна/ўство] ва, м. (на) в і … Орфоепічний словник української мови

правознавство — (сукупність наук, які вивчають закони, суд тощо), юриспруденція, право … Словник синонімів української мови

правознавство — іменник середнього роду … Орфографічний словник української мови

право — а, с. 1) тільки одн. Законодавство; здійснювана державою форма законодавства, залежна від соціального устрою країни. 2) Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов язкових правил (норм) поведінки, що виражають волю панівного… … Український тлумачний словник

юриспруденція — ї, ж. Сукупність наук з права; правознавство … Український тлумачний словник

права — права: юридичний факультет [IV] Права (польсь. prawa) правознавство, юриспруденція, юридичні науки редакція подає як «юридичний факультет» (536) Виходить, що й філологія та філологічний факультет синоніми. [MО,IV] … Толковый украинский словарь

право — 1) (обумовлена певними обставинами можливість користуватися чимсь, робити щось); привілей, перевага, прероґатива (особливе, переважне, виключне) Пор. пільга 2) див. правознавство … Словник синонімів української мови

Украинско-русский переводчик

Бесплатный украинско-русский переводчик и словарь, для переводов отдельных слов, фраз и текстов онлайн. Чтобы начать работу с украинско-русским онлайн переводчиком, введите в верхнее окно текст. Затем, нажмите на зеленую кнопку "Перевести".

Альтернативный украинско-русский переводчик

Дополнительный украинско-русский переводчик и словарь. Этот переводчик имеет ограничение в 1000 символов за один украинско-русский перевод.

2. Класифікація та характеристика функцій теорії держави та права

2.1 Характеристика функцій теорії держави та права

Функції юридичної науки – основні напрямки розуміння і вираження юридичного знання:

1. Онтологічна (онтологія — поняття існуючого) — виражається в пізнанні та поясненні явиш і процесів державного і правового життя суспільства. Теорія держави і права не лише вивчає в узагальненій формі державно-правову систему, а й пояснює об’єктивні процеси її розвитку, з’ясовує, які саме закономірності лежать в підґрунті цих процесів, визначає їх зміст і сутність.

2. Евристична (евристика — мистецтво знаходження істини) -виражається як у глибинному пізнанні основних закономірностей державно-правового життя, так і в з’ясовуванні їх тенденцій, відкритті нових закономірностей, збагаченні новими знаннями про розвиток держави і права ("нарощення" знань).

3. Прогностична — виражається в передбаченні ("погляд у майбутнє") подальшого розвитку держави і права на основі адекватного відображення його об’єктивних закономірностей. Наприклад, визначення шляхів подальшого вдосконалення законодавства і практики його застосування. Істинність гіпотез, висунутих теорією держави і права, перевіряється практикою.

4. Методологічна — виражається у формуванні поняттєвого апарату системи юридичних наук, створенні універсальної юридичної мови, що забезпечує однаковість у класифікації та оцінці явищ фахівцями різних галузей права.

5. Ідеологічна — полягає у розробці фундаментальних ідей про шляхи прогресивного розвитку держави і права, що впливають на правову свідомість громадян і суспільства (наприклад, ідея про демократичну, соціальну правову державу).

6. Політична — виражається у впливі на формування політичного курсу держави, політичної системи суспільства та у забезпеченні їх науковості.

7. Науково-прикладна — полягає у розробці рекомендацій для практичного вирішення завдань державно-правового будівництва — підготування законопроектів і проектів інших нормативно-правових актів, рішень, що виносяться правозастосовними органами.

Теорія держави і права як фундаментальна наука виконує ряд важливих функцій. [5, с. 45]

Розглянемо більш детально всі функції теорії держави та права.

Як і кожна суспільна наука, теорія держави і права підходить до вивчення свого предмета, державно-правових інститутів та явищ як таких, якими вони є. Так, важливим її завданням є вивчення самого діючого права у аспекті його існування, з’ясування змісту чинних законів тощо. Таку функцію називають констатаційною.

Читайте также:  Четверо детей когда на пенсию

Теорія права, як і правознавство в цілому, здійснює стосовно юридичної практики кілька функцій. Аналітична функція полягає в дослідженні чинного законодавства, у його систематичному викладі й тлумаченні. Функція ця складається, насамперед, у з’ясуванні змісту закону, ретельному вивченні його змісту. Але це не все. Справа в тому, що наміру законодавця, та мета, яку він переслідував при прийнятті закону, і реальні наслідки застосування цього закону на практиці дуже часто не збігаються.

І завдання правознавства, у тому числі теорії права, полягає в тому, щоб вивчити практику застосування закону, ефективність його впливу на суспільні відносини, іншими словами, виявити, реалізована мета чи законодавця ні. Досягається це головним чином за допомогою соціологічних досліджень, що виявляють фактичне положення справ, реальну значимість закону. Здійснення аналітичної функції приводить до з’ясування як переваг, так і недоліків законодавства. Саме в цій функції сполучаються позитивні й критичні початки Теорія держави й права.

Конструктивна функція служить продовженням аналітичної. На підставі результатів аналізу правознавство, у тому числі й теорія права, обґрунтовує пропозиції по розвитку й удосконалюванню законодавства. З’являються нові правові ідеї, які можуть і повинні бути враховані законодавством. Саме можуть і повинні бути враховані. Але, на жаль, далеко не завжди враховуються. Це залежить від багатьох обставин: наскільки вагомо обґрунтовані пропозиції науки, чи зустрічають вони серйозні заперечення, чи готове законодавець до їхнього сприйняття.

Нарешті, це залежить від рівня правової культури законодавця й суспільства в цілому.

Таким чином, здійснення теорією права аналітичної й конструктивної функцій зачіпає всі три елементи права: і ідеї, і норми, і регульовані нормами суспільні відносини. [8, с. 96]

Теорія права тісно й органічно пов’язана з теорією держави. Цей зв’язок обумовлений органічною близькістю права й держави.

Якщо право є порядком у суспільстві, то держава встановлює й підтримує цей порядок. Це механізм здійснення публічної влади, апарат здійснення такої влади. За допомогою правових норм держава забезпечує свою владу. З іншого боку, правові норми встановлюють рамки й межі діяльності держави, у певному змісті обмежують межі й повноваження держави. Держава – це насамперед політична категорія. Насамперед, але не тільки. Держава – це ще й правова категорія. Теорія держави не тільки політологічна, але і юридична наука.

У більшості юридичних (правових) навчальних закладів теорія держави й права вивчається як єдина дисципліна. Разом з тим теорія права набагато ближче до практичної юриспруденції, чим теорія держави. Теорія права, на відміну від теорії держави, типова юридична дисципліна. Не опанувавши теорією права, не опанувавши загальними теоретичними підходами, не можна стати кваліфікованим юристом Теорія держави й права. [8, с.

Державна діяльність, правове регулювання відповідних суспільних відносин виступають у ролі «акцептора» пізнання всього комплексу природних, технічних і суспільних наук.

Онтологічна функція – перша і відправна. Онтологія – навчання про буття, у якому досліджуються основи, принципи буття, його структура, закономірності.

Онтологія – навчання про буття. Виконуючи дану функцію, загальна теорія відповідає на питання, що таке держава, право, як вони виникли, пыд впливом яких причин, що вони являють собою в цей час, яка їхня доля в майбутньому й т.д.

На рівні ж загальних закономірностей теорія держави і права покликана спочатку показати, що і як відбувається у сфері діяльності держави і права, а потім з’ясувати та пояснити, чому так відбувається. [5, с. 45] Ця функція поєднує констатаційну та інтерпретаційну функції. Її суть полягає в об’єктивному розкритті існуючої реальності, поясненні її такою, якою вона є.

Читайте также:  Техник пто должностная инструкция

Але перш, ніж давати соціально-політичну, юридичну, моральну або іншу оцінку державно-правовому явищу (скажімо, державній установі чи правовій нормі), слід зібрати необхідний матеріал, врахувати факти минулого та сучасного, провести їх наукову класифікацію і систематизацію, вивчити внутрішню структуру установи, її компетенцію, структуру законодавчого акта, формальні приписи правової норми тощо та пояснити їх саме такими, якими вони існують у об’єктивній дійсності. Не можна вивчити предмет з готовою оцінкою, взятою поза цим предметом.

Така оцінка може бути суб’єктивною і, навіть, упередженою.

2. Классификация и характеристика функций теории государства и права

2.1 Характеристика функций теории государства и права

Функции юридической науки — основные направления понимания и выражения юридического знания :

1. Онтологическая(онтология — понятия существующего) — выражается в познании и объяснении представишь и процессов государственной и правовой жизни общества. Теория государства и права не только изучает в обобщенной форме государственно-правовую систему, но и объясняет объективные процессы ее развития, выясняет, какие именно закономерности лежат в почве этих процессов, определяет их содержание и сущность.

2. Эвристическая(эвристика — искусство нахождения истины) -виражається как в глубинном познании основных закономерностей государственно-правовой жизни, так и в выяснении их тенденций, открытии новых закономерностей, обогащении новыми знаниями о развитии государства и права("наращение" знаний).

3. Прогностическая — выражается в предвидении("взгляд в будущее") дальнейшего развития государства и права на основе адекватного отражения его объективных закономерностей. Например, определение путей дальнейшего совершенствования законодательства и практики его приложения. Истинность гипотез, выдвинутых теорией государства и права, проверяется практикой.

4. Методологическая — выражается в формировании понятийного аппарата системы юридических наук, создании универсального юридического языка, который обеспечивает одинаковость в классификации и оценке явлений специалистами разных отраслей права.

5. Идеологическая — заключается в разработке фундаментальных идей о путях прогрессивного развития государства и правах, которые влияют на правовое сознание граждан и общества(например, идея о демократическом, социальном правовом государстве).

6. Политическая — выражается во влиянии на формирование политического курса государства, политической системы общества и в обеспечении их научности.

7. Научно-прикладная — заключается в разработке рекомендаций для практического решения заданий государственно-правового строительства — подготовления законопроектов и проектов других нормативно-правовых актов, решений, которые выносятся правоприменимыми органами.

Теория государства и права как фундаментальная наука выполняет ряд важных функций. [5, с. 45]

Рассмотрим более детально все функции теории государства и права.

Как и каждая общественная наука, теория государства и права подходит к изучению своего предмета, государственно-правовых институтов и явлений как таковых, которыми они являются. Да, важным ее заданием является изучение самого действующего права в аспекте его существования, выяснения содержания действующих законов и тому подобное. Такую функцию называют констатаційною.

Теория права, как и правоведение в целом, осуществляет относительно юридической практики несколько функций. Аналитическая функция заключается в исследовании действующего законодательства, в его систематическом изложении и толковании. Функция эта складывается, в первую очередь, в выяснении содержания закона, тщательном изучении его содержания. Но это не все. Дело в том, что намерению законодателя, и цель, которую он преследовал при принятии закона, и реальные последствия применения данного закона на практике очень часто не сбегаются.

И задание правоведения, в том числе теории права, заключается в том, чтобы выучить практику применения закона, эффективность его влияния на общественные отношения, другими словами, выявить, реализованная цель или законодателя нет. Достигается это главным образом с помощью социологических исследований, которые обнаруживают фактическое положение дел, реальную значимость закона. Осуществление аналитической функции приводит к выяснению как преимуществ, так и недостатков законодательства. Именно в этой функции соединяются позитивные и критические начала Теория государства и права.

Читайте также:  Штраф за выдачу займа из кассы

Конструктивная функция служит продолжениям аналитической. На основании результатов анализа правоведение, в том числе и теория права, обосновывает предложения по развитию и совершенствованию законодательства. Появляются новые правовые идеи, которые могут и должны быть учтены законодательством. Именно могут и должны быть учтены. Но, к сожалению, далеко не всегда учитываются. Это зависит от многих обстоятельств: насколько веско обоснованные предложения науки, или встречают они серьезные отрицания, или готово законодатель к их восприятию.

Наконец, это зависит от уровня правовой культуры законодателя и общества в целом.

Таким образом, осуществление теорией права аналитической и конструктивной функций задевает все три элемента права : и идеи, и нормы, и регулируемые нормами общественные отношения. [8, с. 96]

Теория права тесно и органично связана с теорией государства. Эта связь обусловлена органической близостью права и государства.

Если право является порядком в обществе, то государство устанавливает и поддерживает этот порядок. Это механизм осуществления публичной власти, аппарат осуществления такой власти. С помощью правовых норм государство обеспечивает свою власть. С другой стороны, правовые нормы устанавливают рамки и пределы деятельности государства, в определенном содержании ограничивают пределы и полномочия государства. Государство — это в первую очередь политическая категория. В первую очередь, но не только. Государство — это еще и правовая категория. Теория государства не только политологическая, но и юридическая наука.

В большинстве юридических(правовых) учебных заведений теория государства и права изучается как единственная дисциплина. Вместе с тем теория права намного ближе к практической юриспруденции, чем теория государства. Теория права, в отличие от теории государства, типичная юридическая дисциплина. Не овладев теорией права, не овладев общими теоретическими подходами, нельзя стать квалифицированным юристом Теория государства и права. [8, с.

Государственная деятельность, правовое регулирование соответствующих общественных отношений выступают в роли "акцептора" познания всего комплекса естественных, технических и общественных наук.

Онтологическая функция — первая и отправная. Онтология — учеба о существовании, в которой исследуются основы, принципы существования, его структура, закономерности.

Онтология — учеба о существовании. Выполняя данную функцию, общая теория отвечает на вопрос, что такое государство, право, как они возникли, пыд влиянием каких причин, что они являют собой в это время, какая их судьба в будущем и так далее

На уровне же общих закономерностей теория государства и права призвана сначала показать, что и как происходит в сфере деятельности государства и права, а потом выяснить и объяснить, почему так происходит. [5, с. 45] Эта функция сочетает констатаційну и интерпретационную функции. Ее суть заключается в объективном раскрытии существующей реальности, объяснении ее такой, которой она является.

Но прежде, чем давать социально-политическую, юридическую, моральную или другую оценку государственно-правовому явлению(скажем, государственному учреждению или правовой норме), следует собрать необходимый материал, учесть факты прошлого и современные, провести их научную классификацию и систематизацию, выучить внутреннюю структуру учреждения, ее компетенцию, структуру законодательного акта, формальные предписания правовой нормы и тому подобное и объяснить их именно такими, которыми они существуют в объективной действительности. Нельзя выучить предмет с готовой оценкой, взятой вне этого предмета.

Такая оценка может быть субъективной и, даже, предвзятой.

Ссылка на основную публикацию
Займ на карту
close slider

Adblock detector